Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
DDT -  Diklor-difenyl-triklorætan, en kraftig insektgift.
Deformation -  En formforandring af et tætningselement fremkaldt af en ydre belastning.
Dekantere -  Hælde væske fra bundfald.
Denitrifikation -  Bakteriel omdannelse af nitrat, NO3-, til kvælstofilter eller frit kvælstof, NO ,NO2- henholdsvis N2, normalt under iltfrie forhold og under samtidig iltning af organisk stof. Bakterierne kaldes denitrificerende bakterier, og disse er i stand til at tage ilten fra, dvs. reducere nitrat, hvorved kvælstof frigøres. Den modsatte proces, nitrifikation, er iltkrævende.
Detergenter -  Syntetiske vaskemidler bestående af et tensid (afspændingsmiddel) og et eller flere hjælpestoffer, f.eks. fosfat, sulfat, perbarat.
Diarre -  Kloakarbejderen er udsat for stor risiko for at få diarre, der skyldes kontakt med spildevand og slam (f.eks. på grund af aerosoler). Der er ingen grund til at lave yderligere undersøgelser af, om der forekommer diarre blandt kloakarbejdere. Indsatsen må ålene handle om at hindre kontakt med spildevand.
Dimension -  Den indvendige diameter af en cirkulær komponent eller længde og bredde af en rektangulær komponent.
Direkte fældning -  Bundfældning af fosfor ved spildevandsrensning, hvor kemikalier tilsættes direkte ved eller efter mekanisk rensning. Biologisk rensning udelades, og man taler da om mekaniskkemisk rensning.
Dispersion -  Fin opslæmning. Dispergeret: Opslemmet.
Drænsystemet -  Et drænsystem består normalt af 3 elementer:
  1. omgivelserne (basen)
  2. filterelementet
  3. bortledningselementet.
Drænsystemet afsluttes ved vandets afledning i nedløbsbrønde og pumpebrønde eller i et regnvandssystems nedgangsbrønde eller undtagelsesvis til faskiner.
Drænvand -  Grundvand og nedsivet overfladevand, der er ledet ind i et bortledningselement, f.eks. et drænrør.