Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
E.coli -  Escherichia coli. Varmblods bakterie, der findes i tarmfloraen hos mennesker og dyr. Tilstedeværelsen af E.coli i vand er tegn på fæcal forurening (se fæces).
Efterklaringstank -  Kaldes også sekundærtank. Beholder, hvori det rensede spildevand skilles fra det ved rensningen dannede slam (som er forskelligt fra det slam, der fældes i forklaringstanken).
Elastomert materiale -  Et makromolekylært materiale, som efter en deformation hurtigt og omtrentligt genvinder sin oprindelige form.
Emission -  Udledning fra en stofkilde, f.eks. en producerende virksomhed. Må ikke forveksles med immission (se dette).
Emschertank -  Et mekanisk rensningsanlæg med skrå spjæld, der kan tilbageholde urenhederne; opkaldt efter den tyske ingeniør Dr. Emscher. (Trixtanke er opbygget efter Emscherbrøndssystemet)
Endotoxiner -  Visse bakterier afgiver giftige stoffer, når de dør, selvom de var ufarlige som levende. Disse gifte kaldes endotoxiner.
Energilinie -  Den linie der angiver den samlede bevægelsesenergi i en vandstrøm langs en ledningsstrækning. I afløbsinstallationer ses der normalt bort fra hastighedsenergien. Derfor er energilinjen og tryklinjen sammenfaldende. I gravitationsledninger ligger energilinjen i det strømmende vands overflade. I trykledninger ligger energilinjen i højde med opstemningshøjden.
Enkelt forsyningsanlæg -  Anlæg, der forsyner én til to husstande, eventuelt med tilhørende erhverv. Typiske eksempler er landbrugsejendomme og landhuse med egen indvinding.
Enkelt vandforsyningsanlæg -  Forsyner én ejendom med vand.
Enkeltmodstande -  Den modstand, som en retningsændring, reduktion, grenrør eller lign. forårsager, nedsætter vandhastigheden og betegnes som en enkeltmodstand.
Enskornet materiale -  Materiale med lavt uensformighedstal, normalt mindre end 2.
Enzym -  Stof, som fremmer en biokemisk reaktion uden selv at blive forbrugt ved processen. I alle levende organismer deltager enzymer i ethvert led af stofskifteprocessen. Den nødvendige mængde af et enzym er altid meget lille i forhold til de stofmængder, som det hjælper med til at omsætte.
Eutrofiering ('Tilgroning') -  Stærkt øget vækst af alger og planter som følge af tilførsel af næringssalte. En eutrofieret sø er bl.a. kendetegnet ved en høj organisk stofproduktion, et højt indhold af næringssalte og en fauna, som er domineret af en eller få planktonarter. Eutrofieringstilstanden er et stadium i enhver søs udvikling, men på grund af menneskets aktiviteter (f.eks. spildevandsudledning, jordbehandling etc.) er mange søers normale udvikling blevet fremskyndet stærkt inden for de sidste 50 år. Betegnelsen kan også anvendes på vandløb. Eutrofiering kan forhindres.