Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Faldhøjde -  Er længden af den lodrette projektion af en ledningsstrækning.
Faskine -  Stenbrønd eller stenfyldt rende, der er dækket med jord, fliser eller lignende, og hvorigennem vand fra jordoverflader kan samle sig og derfra sive ned i jorden. Se også nedsivning. Ordet benyttes også om konstruktioner bestående af pælerækker med risfletning. Tjener til sikring af vandløbs bred og skråning. (Fasces = risknippe).
Fæces -  Menneskers og dyrs afføring, (fækalier).
Fældning af fosfor -  Tilførsel af kemikalier (aluminiumsulfat, ferriklorid m.v.) til spildevand, hvorved opløste fosforsalte omdannes til uopløselige fosforbindelser, som fælder ud og kan fjernes fra vandet.
Fældning af næringssalte -  Kunstig udfældning af opløste phosforsalte fra spildevandet ved tilsætning af kemikalier såsom aluminiumsulfat, ferriklorid og læsket kalk.
Fælles vandforsyningsanlæg -  Et vandforsyningsanlæg, der forsyner flere ejendomme med vand til husholdnings- eller erhvervsformål. Benævnelsen anvendes ofte for anlæg, der forsyner 3 – 9 husstande (ikke – almene anlæg).
Fællessystem -  Kloakeringsprincip, hvor regn-, dræn- og spildevand transporteres i fællesledning (enstrenget) frem til renseanlæg eller recipient.
Filter -  Vedrørende spildevandsrensning: Plast- eller stenfilter (søjle), som spildevandet passerer igennem. Biologisk filter. Vedrørende vandforsyning: Det perforerede stykke i en boring, hvor grundvandet kan trænge ind i boringen. Omgives ofte af en gruskastning. Benyttes også som betegnelse for sandfilter til vandrensning.
Filterelement -  Den del af drænsystemet, der transporterer vandet fra omgivelserne til bortledningselementet og hindrer uønsket materialetransport.
Fjernveje -  Veje, som forbinder byer og landsdele med hinanden.
Fleksibel samling -  En samling der muliggør aksiale forskydninger (sideværts forskydning af spidsende i muffe) og vinkeldrejning mellem de rørender, der samles.
Fleksible rør -  Rør, hvis stivhed SR er væsentlig mindre end omkringfyldningsmaterialets konsolideringsmodul.
Flokkulering -  Som rensningsmetode bruges flokkulering til at fjerne meget små forurenende partikler fra vand. Partiklerne er så små, at de ikke lader sig bundfælde selv ved forlænget bundfældning. Partiklerne kaldes kolloider. Flokkulering vil sige dannelse af flokke, fremtvinges ved at vandet f.eks. pH justeres således, at de tilstedeværende metalioner bringes på en opløselig form, hvorved de udfældes. Kolloiderne optages i disse udfældede hydroxid-flokke. Findes der ikke tilstrækkelig med metalioner i vandet, tilsættes trivalente metalioner, som AL+++ og FE+++ og pH justeres. Derefter tilsættes overfladeaktive stoffer, der får flokkene til at samle sig således, at de kan udskilles  enten ved bundfældning eller ved flotation.
Flotation - betyder egentlig 'flydning' -  Et renseprincip, der består i, at opslemmet materiale ved hjælp af små luftbobler tvinges til at stige op til en væskeoverflade, hvorfra det så kan fjernes ved afskumning. Staffer med rumvægt mindre end] vil naturligvis flotere frivilligt.
Flydeslamvolumen -  Den del af det mekaniske rensningsanlægs volumen, der er reserveret i til opbevaring af flydeslam efter udskillelse og indtil tømning af det mekaniske rensningsanlæg.
Flydestoffer -  Stoffer af forskellig sammensætning, som danner et uæstetisk lag på vandoverfladen.
Fordelingsarrangement -  Bygværk imellem mekanisk rensningsanlæg og sivedræn, hvori det tilledte vand fra det mekaniske rensningsanlæg fordeles ligeligt til alle sivedræn.
Fordelingsveje -  Veje, som forbinder de enkelte områder inden for bydelene med hinanden og med bydelscenteret. Derudover giver de forbindelser til byens primærveje.
Foring, indvendig -  Indvendig forstærkning eller tætning af rørledning med eller uden ændring af diameteren.
Foringsrør -  Rør, som sikrer passage gennem jorden til en ledning.
Forklaringstank -  Også kaldet primærtank: Beholder, hvor spildevandets hastighed nedsættes så meget, at næsten alle faste, organiske partikler, bl.a. fæces, bundfældes. Gennemsnitlig opholdstid: 1/2–2 timer.
Forskydningsspænding -  Den spænding (friktion) der opstår ved bevægelsen af det strømmede vand mod den stillestående rørvæg.
Forudsat spildevandsstrøm qS,f -  Den vandstrøm, der tilføres afløbsinstallationen fra en installationsgenstand, et gulv afløb eller lignende under forudsætning af normal anvendelse.
Forudsat spildevandsstrøm qs,f -  Den vandstrøm der, under forudsætning af normal anvendelse, tilføres afløbsinstallationen fra en installationsgenstand, et gulvafløb eller lign.
Forureningsgrad -  Se 'saprobiesystem'.
Fosfor -  Fosfor er et grundstof, der er nødvendigt for alle levende organismer. Indgår i mange af organismens stoffer, f.eks. knoglevæv, nukleinsyre, adenosintrifosfat, som er et nødvendigt led i energiomsætningen etc. I husspildevand findes fosforforbindelser i toiletaffald og i vaskemidler. Har betydning som næringssalt ved eutrofiering af søer. Kan fjernes ved kemisk rensning.
Fosforfjernelse -  Se 'kemisk fældning'. En delvis fosforfjernelse kan dog også finde sted som en biologisk proces.
Fotosyntese -  Den opbygning af organisk stof under medvirken af kuldioxid, vand og sollys, som foregår i alle grønne planter. Bladgrønt, kaldet klorofyl, er også nødvendig for processen.
Fraktion -  Den del af et materiale, hvis kom ligger mellem to nærmere angivne kornstørrelse.
Friktionsjord -  Jord uden udpræget sammenhæng mellem partiklerne (sand, grus mv.).
Fyldningsforhold, f -  For en stående ledning defineres fyldningsforholdet som den del af ledningstværsnittet, der er vandfyldt. Vandstrømmen forudsættes at fordele sig i en cylinderring langs rørets inderside.