Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Gas -  Brændbar luftart til anvendelse i husholdning og erhverv.
Gæring -  Delvis mikrobiel nedbrydning af organisk stof. Det er en anaerob proces.
Gennemfald -  Den del af et materiale, hvis kom passerer en given sigte.
Gennempressede rør -  Rør, som er placeret i deres endelige position ved at blive presset igennem jorden, dvs. uden åben udgravning.
Glidesamling -  En kompressionssamling, hvor tætningsringen er eller bliver anbragt i sin endelige position på rørets spidsende eller i rørets muffe og forbliver her under samtidig deformation, når rørene samles.
Glødetab -  Et mål for indhold af organisk stof. For spildevand angives det normalt i mg/liter, for slam normalt som g/kg tørstof.
Graderet (gradueret) materiale -  Materiale med uensformighedstal normalt større end 2 og mindre end 5.
Gradient -  Ændringen i grundvandets trykniveau pr. længdeenhed i strømretningen.
Gråt spildevand -  Husspildevand uden toiletspildevand.
Gravbredde -  Bredden af en udgravning målt i niveauet med røroverside.
Gravdybde -  Den vertikale afstand fra terræn (overside af evt. befæstelse) til underbund (evt. grundforstærkning).
Graveprofil -  Tværsnit af en grav, der angiver dybder, bredder, anlæg og banketter.
Gravitationsledninger -  Ledninger, hvor transporten alene sker ved hjælp af tyngdekraften.
Grube -  Del af en ledningsgrav, der er bredere og/eller dybere end den tilstødende grav, eller en kort grav uden sammenhæng med en ledningsgrav. Som eksempler kan nævnes startgrube, modtagegrube, grube ved prøvegravning, splejsehul eller anden arbejdsgrube til samling af en ledning. En beskeden udvidelse af graven, fordi ledningsanlægget fylder mere ved en samling, regnes ikke som en grube.
Grundforstærkning -  Forstærkning af underbunden med henblik på at undgå bæreevne-, sætnings- eller stabilitetsproblemer. Udskiftning af ikke bæredygtige lag under en rørledning.
Grundvand -  En hydraulisk betegnelse for jordens porevand. Vand i jord, hvor trykniveauet (porevandstrykket) mindst er lig med atmosfæretrykket. Vand fra nedbør, der er sivet gennem de øvre jordlag og derefter befinder sig i et jordlag med vandfyldte porer ovenover eller mellem vandstandsende lag, f.eks. ler. Grundvand har et meget lavt indhold af organiske stoffer, men et højere indhold af salte end overfladevand. Det kan forurenes gennem nedsivning. Størstedelen af Danmarks vandforsyning er grundvand. Grundvandet strømmer langsomt til havet og/eller søer og vandløb.
Grundvandsmagasin -  Permeabelt jordlag, hvor alle porer er fyldt med vand.
Grundvandsspejl -  Det niveau, hvor grundvandets trykniveau (porevandstrykket) er lig med atmosfæretrykket.
GT- rør -  Rør udført efter DS 400.3.1 enten som cirkulære mufferør – GTM – eller som falsrør med fod – GTF.
GTF og GTM -  Se GT – rør.
Gulvafløb -  Installationsdel bestående af gulvafløbsskål med tilhørende karm, rist og lugtlukke (normalt en vandlås), der kan være udført som en enhed.
Gulvafløbsskål -  Gulvafløb uden indbygget lugtlukke. Anvendes normalt til at føre vand fra gulv til anden form for lugtlukke (P-S-Q eller lign. vandlås).
Gulvdræn -  Drænsystem til bortledning af tilstrømmende grundvand under gulv mod jord indenfor bygningsperiferien.
Gummi -  Et vulkaniseret elastomert materiale.