Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Lagdeling -  I naturlige vande – have, fjorde, søer og langsomt strømmende vandløb – er der mulighed for lagdeling. Denne opstår ved vægtfyldeforskelle i vandmasserne og kan være betinget af termiske eller kemiske forhold.
  • Specielt for søer benyttes følgende inddeling
  • Epilimnion – øverste lag
  • Metalimnion – springlaget
  • Hypolimnion – nederste lag
Lægningsdybde -  Den vertikale afstand fra terræn (overside af evt. vej befæstelse) til et rørs bundløb.
Lægningsdybde (DS 475) -  Den lodrette afstand fra terræn (overside af evt. befæstelse) til ledning. Afhængigt af sædvane for de forskellige slags ledninger angives dybder til overside af ledning (f.eks. vandledning), til bundløb i ledning (f.eks. afløbsledning) eller til underside af ledning (f.eks. fjernvarmeledning).
Ledning -  Kabel eller rørledning.
Ledning, liggende -  Ledning med 1000 ‰ (45°) eller mindre ledningsfald.
Ledning, stående -  Ledning med mere end 1000 ‰ (45°) ledningsfald.
Ledningsanlæg -  Ledning eller samhørende ledninger, evt. med beskyttelseskonstruktion.
Ledningsfald -  Højdeforskellen mellem to punkter på en ledning, fordelt ligeligt ud på den vandrette afstand mellem de to punkter. (Forholdet mellem en ledningsstræknings lodrette og vandrette projektion.)
Ledningsgrav -  Udgravning for ledningsanlæg i jord.
Ledningszone -  Den zone omkring en ledning, hvor krav til materialer og komprimering især bestemmes af hensynet til ledningen, under og efter udførelsen.
Limnologi -  Læren om søer. Ordet er udvidet til at omfatte alle ferske vande.
Løbende kontrol -  Kontrol af alle forudsætninger, arbejdsoperationer og materialer, tilførte som stedlige, hvormed et ledningsanlæg (f.eks. drænsystem) opbygges. Løbende kontrolmålinger af jordbundsforhold, tilfyldningsmaterialer og udførelse af arbejdet kan dog erstattes (delvist) af målinger på prøvestrækninger efterfulgt af løbende kontrol af de herved fastlagte arbejdsrutiner.
Luftningstank -  Den beholder, hvor den aktiverede slamproces foregår under kunstig beluftning. Kan anvendes i kombination med eller i stedet for et biologisk filter.
Lugtlukke -  En anordning der sikrer, at lugten fra kloaksystemet ikke trænger ud i omgivelserne. Som lugtlukke anvendes normalt en vandlås.