Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Næringssalte -  Uorganiske stoffer (plantenæringsstoffer eller gødningsstoffer), som er nødvendige for planters vækst, f.eks. fosfor og kvælstofforbindelser.
Nedgangsbrønd -  Rense- og inspektionsbrønd med adgang for personer til bundløb og de tilsluttede ledninger.
Nedgangsbrønd -  Rense- og inspektionsbrønd med adgang for personer til bundløb og de tilsluttede ledninger (i offentlige og erhvervsarealer kræves der normalt en diameter på 1,25 m i en nedgangsbrønd).
Nedløbsbrønd -  Brønd, der modtager regnvand gennem rist og / eller tilsluttet ledning. En nedløbsbrønd er forsynet med sandfang og eventuelt med vandlås.
Nedpløjning -  Etablering af ledning i jord med en bugseret eller selvkørende ledningsplov, hvis skær ved passage gennem jorden efterlader en eller flere ledninger og evt. advarselsbånd eller afdækning.
Nedsivning -  Afledning af spildevand til undergrunden (jorden), hvor spildevandet langsomt gennemsiver de forskellige jordlag. Enten når det grundvandet eller også trænger det ud til vandløb, søer eller havet. Af hensyn til beskyttelse af grundvandet, skal man søge tilladelse til nedsivning af husspildevand gennem sivedræn, eller af overfladevand gennem faskiner. Grundvand dannes af nedbør, der er nedsivet gennem jordlag.
Nedsivningsanlæg -  Anlæg, fra hvilket det tilledte vand fra det mekaniske rensningsanlæg afledes til jorden.
Nedsivningsareal -  Det areal under sivedræn, omkringfyldningsmateriale og faskine, hvorfra nedsivning foregår.
Nitrat -  Kemisk formel: NO3-. Kvælstofforbindelse; kan dannes ved oxidation af ammoniak eller ammonium. Nitrat er et næringssalt, der kan være en begrænsende faktor for algevækst.
Nitrifikation -  Omdannelse af ammoniak til plantenæringsstoffet nitrat ved hjælp af bakterier, ”nitritbakterier” og ”nitratbakterier”. Processen foregår i to trin, og kræver god ilttilførsel: 1: ”Nitrit-bakterier” ilter ammoniak (NH3) til nitrit (NO2-). 2: ”Nitrat-bakterier” ilter nitrit (NO2-) til nitrat (NO3-).
Nitrit -  Kvælstofforbindelse, kemisk formel: NO2. Udgør et mellemled i nitrifikationsprocessen.
Nominel indvendig / udvendig diameter -  Handelsmæssig betegnelse for størrelsen af et rør eller formstykke efter angivelse i et standardblad, et fabrikantkatalog eller lignende, f.eks. 110 mm PVC, som har en dimension på ca. 103 mm. De 110 mm er den nominelle diameter, og de 103 mm er dimensionen.