Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Offentlig kontrol -  Kontrol af et arbejde eller en leverance foretaget af en kontrolinstans, som er etableret i overensstemmelse med DIF's Standardvedtægt for frivillige kontrolordninger eller en tilsvarende kontrolinstans, eksempelvis Betonvarekontrollen.
Okker -  Den røde okker kommer fra stoffet pyrit, der er i jordbunden. Pyrit er en kemisk forbindelse af jern og svovl. Pyritten kan ligge uforandret i jorden, hvis ilten er lukket ude, for eksempel i en våd eng. Kommer der ilt til pyritten, skilles svovlet og jernet. Det sker, når grundvandsstanden synker, for eksempel når åen uddybes, og engen drænes. Svovlet skyller ud mod vandløbet som fortyndet svovlsyre, og jernet følger med i en form, der kaldes ferrojern. Jernet holdes opløst, så længe vandet er surt. Det er en af grundene til, at okkerforureningen er værst i de dele af Vestjylland, der ikke var dækket af is under sidste istid. Her er jorden nemlig fattig på kalk, der kan neutralisere det sure vand. Når det sure vand neutraliseres og fortyndes på vej gennem engjorden og vandløbet, forbinder det giftige, opløste jern sig med ilt opløst i vandet og bliver til den røde okker.
Omgivelserne -  De materialer, intakte og tilbagefyldte, fra hvilke grundvandet afledes til filterelementet.
Omkringfyldning -  Fyldning omkring rør og indtil mindst 0,10 m over røroverside.
Omkringfyldningsmateriale -  Stenmateriale omkring sivedræn.
Opblødt bund / jord -  Underbund eller jord, der som følge af anlægsaktiviteter har ringe bæreevne-, sætnings- eller stabilitetsegenskaber.
Opløst ilt -  Den mængde ilt, som er til stede i opløsning i vand. Opløseligheden er temperaturafhængig, således at der ved temperaturformindskelse kan opløses yderligere ilt. Ved 14 ºC og normal barometerstand kan der opløses 10 mg ilt pr. l vand.
Oplukning -  Fjernelse af det øverste lag i et befæstet eller ubefæstet areal.
Oplukningsbredde -  Bredden af en ledningsgrav målt i niveau med oversiden af det omliggende areal.
Opsamlingskapacitet -  En udskillers opsamlingskapacitet er mængden af det stof, der skal udskilles, som udskilleren kan rumme.
Opstemning -  Er den hævning af vandstanden i afløbssystemet, der kan ske ved for store vandtilførsler, f.eks. ved store regnskyl eller for stort opland i forhold til ledningsdimension (kaldes også opstuvning eller højvande). Opstemning kan medføre utilsigtet oversvømmelse af f.eks. kældre gennem stikledningen.
Organisk stof -  Stof opbygget over kulstofkæder, og som indeholder energi, der frigøres ved nedbrydning, mineralisering. De organiske stoffer er byggestene i alle levende organismer. Nogle organiske stoffer nedbrydes let i jord og vand af de bakterier, der lever der, under aerobe såvel som anaerobe forhold. Andre nedbrydes vanskeligt eller slet ikke af naturens mikroorganismer. Let nedbrydelige organiske stoffer er f.eks. kulhydrater (sukkerstoffer), lipider (fedtstoffer) og proteiner (æggehvidestoffer). Blandt svært nedbrydelige er f.eks. detergenter (vaskemidler), biocider (desinfektionsmidler), pesticider (bl.a. skadedyrsbekæmpelsesmidler, organiske farvestoffer, mineralske olier, petrokemiske produkter, opløsningsmidler m.v.). Organisk stof indeholder desuden altid grundstofferne brint og ilt og ofte grundstofferne kvælstof, fosfor og svovl.
Overfaldsbygværk -  Mekanisk indretning til måling af strømmende vandmængder.
Overfladelag -  Øverste lag i et ubefæstet areal.
Overfladevand (DS 432.3) -  Fællesbetegnelse for regnvand og andet mindre forurenet afløbsvand, som tilføres fra terræn- eller bygningsoverflader. I normen skelnes ikke mellem overfladevand og regnvand, idet begge dele betegnes regnvand.
Overfladevand (DS 436) -  Vand, som ikke er trængt ned i jorden.
Overfladevand (DS 440) -  Fællesbetegnelse for regnvand og andet forurenet vand, som tilføres fra terræn og bygningsoverflader.
Overskudsslam -  Den del af slammet, som må fjernes for at opretholde en konstant mængde slamkultur.
Oversvømmelse -  Se opstemning.
Oxidation -  Iltning.
Oxygen -  Ilt.