Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Parameter -  Variabel målestørrelse. Kan såvel bruges om størrelse, man selv kan styre, f. eks. opløst ilt i en beluftningstank, som om størrelser, men ikke har indflydelse på, f.eks. bundfældeligt stof i det rå spildevand.
Parasitter -  Snyltere, f.eks. bændelorm.
Patogen -  Sygdomsfremkaldende. Patogene bakterier: Bakterier med evne til at fremkalde sygdomme.
PCB -  Polyklorerede bifenyler. Svært nedbrydeligt organisk stof, der anvendes som fungicid, dvs. svampebekæmpelsesmiddel f eks i maling.
Perkolat -  Det vand, en losseplads, et slambed, et slagge- eller et kemikalie-affaldsdepot afgiver gennem dræn eller bund. Vandet stammer fra regnvand og fugtighed i materialet. Ved nedsivningen gennem materialet kan vandet optage stoffer herfra, og perkolat er derfor ofte stærkt forurenet. Vand, der løber ud fra bunden af losseplads. Som regel er det ret belastet med stof.
Perkulationstid -  Den tid, det tager en væske at sive gennem jordlagene ned til et grundvandsreservoir.
Permeabel -  Gennemtrængelig.
Permeabilitet -  Et materiales gennemtrængelighed for vand.
Permeabilitetskoefficient (hydraulisk ledningsevne) -  En talmæssig størrelse for materialets permeabilitet ved en given temperatur. Størrelsen angives for vand oftest gennem vandmættet materiale.
Personækvivalent -  Belastningstal svarende til den vand- og forureningsmængde, som kan påregnes fra en fastboende person i helårsbolig. Den mængde forurening, der svarer til den én person bidrager med. En personækvivalent (forkortet PE) regnes f.eks. svarende til:
  • BI5 = 60 g O2 pr. døgn
  • Fosfor = 4 g fosfor pr. døgn
  • Kvælstof = 12 g kvælstof pr. døgn
Benyttes vandforbrug, regnes med et døgnforbrug på 200 liter pr. person.
Personækvivalent (Bek. nr. 1448) -  Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i  denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det  biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år  eller 1,0 kg total fosfor/år.
Pesticider -  Kemikalier til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt, insekter, svampe m.m.
pH -  Mål for en opløsnings surhedsgrad. Tallet angiver den negative logaritme til brintkoncentrationen. En neutral opløsning har et pH på 7. En sur har et pH under 7. En basisk har et pH over 7.
Plankton -  Små organismer – dyr eller planter – som frit driver omkring i vandet.
Polymer -  Dette er en samlebetegnelse for en række plastikstoffer, som bruges mere og mere på rensningsanlæg. For at afvande slam, hvad enten der bruges kammerfilterpresser, sibåndspresser eller centrifuger, er det oftest nødvendigt at tilsætte et hjælpemiddel. Det kan være polymer.
ppm -  Parts per million, dele pr. million, f.eks. cm3/m3. Koncentrationsangivelse.
Primær forurening -  Forurening af recipienter ved direkte udledning af organisk (bionedbrydeligt) stof.
Primært grundvandsspejl -  Det nederste og egentlige sammenhængende grundvandsmagasins vandspejl.
Primært slam (råslam) -  Ubehandlet slam. Er energirigt i modsætning til biologisk slam, (se dette).
Primærveje -  Veje, som forbinder bydelene med hinanden og med bycenteret. Vejene giver endvidere tilslutning til landets fjernveje.
Protein -  Æggehvidestof. Organisk stof, der foruden de sædvanlige – kulstof, ilt og brint – også indeholder kvælstof og svovl.
Protozo -  Dyr, der kun består af én celle (f.eks. klokkedyr, amøber). De forekommer i spildevand og kan stamme fra dyrs eller fra menneskers afføring. Protozoer fra dyrs afføring skyller ned i kloaknettet fra gader og veje. Protozoer er koncentreret op i slammet, og de kan være en trussel mod helbredet, især ved indånding af støv fra tørret slam.
Prøveudtagningsbrønd -  Brønd til måling og udtagning af vandprøver. Anbringes normalt efter en udskiller.
Pumpeanlæg -  Anlæg til bortpumpning af afløbsvand. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en pumpebrønd eller opsamlingsbrønd.
Pumpebrønd -  Anlæg til bortpumpning af afløbsvand. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en opsamlingsbeholder eller –brønd.