Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Samleledning -  Ledning som fører afløb fra mere end en installationsgenstand eller mere end et regnvandstilløb.
Samletank -  Betegnelse for tank eller beholder, der anvendes til opsamling af spildevand gennem en periode. Samletanke kan anvendes i områder, der ikke er kloakerede, og hvor der ikke gives tilladelse til nedsivning af spildevandet i jorden. Eventuelt kan flere husstande være fælles om en samletank. Med passende mellemrum skal samletanken tømmes af en slamsuger, som bringer spildevandet til et rensningsanlæg. Man skal søge særlig tilladelse til at etablere samletank.
Samletank (Bek. nr. 501) -  Ved samletanke til spildevand m.v. forstås  tætte beholdere, der enten er typegodkendt eller der kan godkendes til  opbevaring af spildevand m.v. af tilladelsesmyndigheden.
Samling -  De dele af to samlede rør med mellemliggende tætningselement, som danner en hydraulisk tæt forbindelse mellem rørene. En samling er normalt, opbygget af en muffe (fals) og en spidsende med et tætningselement eventuelt suppleret med et kraftoverføringselement.
Sandfang -  Anlæg i forbindelse med de fleste rensningsanlæg, hvori man tilbageholder sand, partikler større end 0,15 mm. Vandets strømningshastighed holdes tæt på 0,3 m/sek., hvorved sandet synker til bunds, mens det lettere organiske slam forbliver svævende, eventuelt ved hjælp af beluftning.
Sandfilter -  Et filter til vandrensning opbygget af sand med forskellige kornstørrelser. Anvendes især til drikkevandsrensning, men kan også benyttes til rensning af spildevand.
Sanitetsgenstand -  Installationsgenstand til brug ved personlig hygiejne, vask, madlavning m.v., f.eks. wc, håndvask, køkkenvask, brusebad m.v.
Saprobiesystem -  Den biologiske beskrivelse af vandløbsforureningsgraderne 1-4.
  1. Oligosaprob: praktisk taget uforurenet
  2. β-mesosaprob: ret svagt forurenet
  3. α-mesosaprob: ret stærkt forurenet
  4. Polysaprob: overordentlig stærkt forurenet
Der regnes også med mellemstadier: For de fleste danske vandløb kræves en kvalitet ikke ringere end forureningsgrad 2-3.
Særbidrag -  Høj forurening medfører, at udlederen pålignes et ekstra bidrag til rensning, beregnet af forureningens størrelse.
Sætninger -  Viser sig ved at jorden synker, eller ved at der opstår huller eller fordybninger over kloakken.
Sedimentation -  Partikeludskillelse fra en væske under tyngdekraftens indvirkning, med andre ord bundfældning.
Sekundær forurening -  Betegnelse for den algemasse, der kan opbygges på grundlag af de med spildevand udledte næringssalte.
Sekundært grundvandsspejl -  Et begrænset grundvandsmagasins vandspejl.
Selvforbrænding -  Til en vis grad fortærer mikroorganismer hinanden. Jo større slamalder, jo større selvforbrænding.
Selvrensning -  Naturlige processer af biologisk, kemisk og fysisk art, der bidrager til at nedbryde eller fjerne forureninger i vand.
Selvrensningsevne -  En afløbsstrøms evne til at medrive faste partikler, som ellers ville blive udskilt i ledningen.
Separatsystem -  Kloakeringsprincip, hvor spildevand og regnvand føres i hvert sit ledningssystem. Afløbssystem der afleder spildevand i en ledning, og regn- og drænvand gennem en anden ledning (tostrenget system).
Septik -  Kommer fra det græske ord ”septikos”, der betyder rådden eller at rådne.
Septiktank -  Lille rensningsanlæg, hvor der sker en anaerob nedbrydning af organisk stof. Afløbsvand fra septiktank er ikke rent. Det afledes til sivedræn (i gamle anlæg til sivedræn). Ved nedsivningen i jorden sørger jordens bakterier for en vis videre nedbrydning af det organiske materiale i afløbsvandet. Slam bundfældes i tanken og skal 1–2 gange årligt suges væk.
Sigtdybde -  Den dybde, hvor en cirkulær, hvidmalet skive bliver usynlig ved nedsænkning i en vandmasse. Sigtdybden er således et udtryk for bl.a. algekoncentrationen.
Sivedræn -  Rør, der fordeler det tilledte vand fra det mekaniske rensningsanlæg til nedsivning i jorden.
Skyllevandsmængde -  Den vandmængde der tilføres et afløbssystem fra cisterne eller skylleventil ved udskylning fra wc, urinal eller lign. sanitetsgenstand.
Slam -  Se råslam og aktiveret slam.
Slam-volumen-indeks, SVl -  forholdet mellem slammets vådrumfang efter 30 min bundfældning og dets tørstofvægt. Siger noget om bundfældningsegenskaberne. Udregnes som ml slam/l: mg slam/l.
Slamstabilisering -  Slam fra mekanisk, biologisk og kemisk rensning kan stabiliseres ved udrådning eller slamluftning for at hindre 'forrådnelse' og dermed lugtgener. Stabiliseret slam, som altså er næsten helt mineraliseret, kan efter en pasteurisering anvendes som komposteringsmiddel.
Spidsglasprøve -  Prøve til bestemmelse af indholdet af bundfældelige stoffer i vand. Har især interesse ved driftskontrol af biologiske renseanlæg. Måles i et kræmmerhus formet 1 l glas.
Spildevand -  Er afløbsvand som er biologisk, kemisk, termisk eller fysisk forurenet. Spildevand kan ikke henregnes under kategorierne regnvand og drænvand.
Spildevand (Bek. nr. 1448) -  Ved spildevand forstås alt vand, der  afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt  befæstede arealer.
Spildevandsanlæg (Bek. nr. 1448) -  Ved et spildevandsanlæg forstås  såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener  til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med  udledning til vandløb, søer eller havet, afledning til jorden  eller anden form for bortskaffelse.
Spildevandsanlæg, offentlige (Bek. nr. 1448) -  Ved offentlige spildevandsanlæg  forstås spildevandsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser  har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse.
Spildevandsanlæg, private (Bek. nr. 1448) -  Ved private spildevandsanlæg forstås  de spildevandsanlæg, der ikke er omfattet af stk. 9.  Spildevandsanlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse  nr. 923 af 5. december 1997, er dog private, selvom de drives og  vedligeholdes af kommunalbestyrelsen på grundejerens vegne.
Spildevandsanlægs kapacitet (Bek. nr. 1448) -  Ved et spildevandsanlægs kapacitet  forstås den spildevandsmængde med indhold af forurenende stoffer  angivet i personækvivalenter (PE), der i henhold til en meddelt  spildevandstilladelse omfattet af lovens kapitel 3, 4 eller 5 kan afledes fra  en eller flere ejendomme inden for et fastlagt opland til anlægget.
Springlag -  Vandlag mellem to vand masser med forskellige kemiske eller fysiske egenskaber (f.eks. iltindhold, temperatur, vægtfylde). Findes i søer i sommerhalvåret.
Spulebrønd -  Har samme funktion som en nedgangsbrønd. En spulebrønd har dog mindre diameter, og personer kan ikke gå ned i brønden.
Stående ledning uden liggende del -  Er en ledning med et ledningsfald større end 1000 ‰, og som kun har korte (mindre end 0,3 m) indskudte liggende dele.
Stikledning -  Den ledning der forbinder afløbsinstallationen med hovedkloakken. Stikledningen starter ved første afgrening på grunden og er normalt opdelt i en privat og en offentlig del, adskilt af grundgrænsen.
Stikprøvevis kontrol -  Kontrol, hvis hyppighed og omfang er begrænset. Kvaliteten af de kontrollerede dele af et arbejde kan derfor ikke med sikkerhed tages som et udtryk for kvaliteten af arbejdet som helhed. Konstateres for dårlig kvalitet, skal kontrolhyppigheden øges for det pågældende kontrolområde
Stiv samling -  Samling som ikke er fleksibel (se fleksibel samling).
Stive rør -  Rør, hvis stivhed SR er væsentlig større end omkringfyldningsmaterialets konsolideringsmodul
Støttelag -  Gruslag, som danner understøtning for udvendigt cirkulære rør.
Støttelag (DS 475) -  Gruslag, som giver støtte på siderne af et rør.
Strækprocent -  Den procentuelle forlængelse, som et tætningselement er bibragt, når det er placeret i sin endelige position i en samling mellem rør med basismål.
Svovlbrinte -  Svovlbrinte (hydrogensulfid) er en farveløs, meget giftig gas med en lugt, som minder om rådne æg. I høje koncentrationer kan den forårsage hurtig bevidstløshed og død. Ved koncentrationer over 150 ppm sløves lugtesansen, og lugten fungerer da ikke længere som advarselstegn. Svovlbrinte kan forekomme i spildevand med højt indhold af biologisk materiale (enzym- og antibiotikaproduktion, slagterier og mejerier). Dannes under anaerobe forhold. Fører også til tæring af kloakrør.