Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Tag- og overfladevand (Bek. nr. 1448) -  Ved tag- og overfladevand forstås regnvand  fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder  jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end  hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med  afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig  anden sammensætning.
Tæppedræn -  Sammenhængende, horisontalt drænlag af granulater, måtter eller plader.
Tætningselement -  Et element af elastomert materiale – udformet som en ring – med deklarerede dimensioner og egenskaber.
Tætningskraft -  Den kraft, som optræder ved et tætningselements deformation, divideret med den til kraften svarende tætningslængde.
Tætningsring -  Se tætningselement.
Tætningstryk -  Den kraft, som optræder ved et tætningselements deformation, divideret med den til kraften svarende tætningsflade.
Teknik, bedste tilgængelige (Bek. nr. 1448) -  Ved bedste, tilgængelige teknik forstås den teknik, som er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig for den pågældende  virksomhedstype.
Terrændræn -  Drænsystem under veje og pladser og i og omkring jordbygværker til bortledning af tilstrømmende grundvand og nedsivende vand fra overfladen.
Tilfyldning -  Opfyldning af ledningsgrav fra overkant af omkringfyldning til terræn (overside af evt. vejbefæstelse).
Tilløbssystemet -  Afløbsinstallationen incl. afløbsledninger i jord frem til det mekaniske rensningsanlæg.
Tilslutningsledning -  Er en ledning der fører afløb fra sanitetsgenstand til lugtlukke, f.eks. ledning fra badekar til gulvafløb. Ledningen kan føre afløb fra flere installationsgenstande.
Tilslutningsvinkelα -  Vinklen (α) mellem tilsluttet ledning og den ledning, den tilsluttes.
TOD -  Engelsk udtryk (Total Oxygen Demand) for spildevandets indhold af organisk stof. Når der måles for TOD får man også bestemt indholdet af organisk stof, der ikke nedbrydes i naturen, og som derfor ikke belaster ved at skabe iltsvind.
Toxid -  Gift. Toxisk: Giftig.
Tør ledning -  Ledning i jord, der fører regnvand til nedløbsbrønd. Normalt kendetegnet ved lille jorddækning (min. 0,3 m). Ledningen kan være fælles for flere regnvandstilløb.
Tørstof -  Den mængde stof, som bliver tilbage efter inddampning af en vand- eller slam prøve ved 103 °C. Anvendes sammen med bestemmelse af glødetab og gløderest. Tørstof = glødetab + gløderest. Glødetabet er væsentligt organisk stof, gløderesten væsentligt uorganisk stof.
Tracé -  Linie, der angiver midten af et langt anlæg, som f.eks. en ledning, i plan og om ønsket også vertikalt.
Trafiklast -  Den største vertikale påvirkning på et rør fra en bevægelig last, der består af koncentrerede belastninger og virker på terrænet.
Transportat -  Stof eller energi, som transporteres i en ledning.
Trixtank -  Egentlig bare en større septiktank. Dog som regel udstyret med rist, der opfanger grove dele, der ellers vil give tilstopning, og med sandfang, der tilbageholder jord og sand, som ellers forstyrrer nedbrydningen i trixtanken og kan bage sammen med slammet. Trixtanke betjener lidt større områder, især på landet. De fleste danske trixtanke er stærkt overbelastede og fungerer derfor dårligt. Tilløbet er som regel forsynet med overfaldsbygværk, så større regnmængder ledes uden om tanken.
Trykledninger -  Ledninger, hvor transporten sker ved tryk eller under vacuum.
Tungmetaller -  Metaller som cadmium, chrom, nikkel, kobolt, kviksølv og kobber. Små koncentrationer af disse stoffer har giftvirkning over for mikroorganismer.
Tværaksial forskydning -  En forskydning i en samling vinkelret på de samlede rørs længdeakser forårsaget af varierende sætninger langs rørenes understøtning.
Tværaksialkraft -  En kraft, som forårsager en tværaksialforskydning.