Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Ubefæstet areal -  Areal uden bærelag.
Udjævningslag -  Lag, som etableres i bunden af en ledningsgrav (evt. på grundforstærkning) inden lægning af ledning.
Udluftet ledning -  Afløbsledning nedenfor en udluftning.
Udluftning -  En anordning der sikrer tilførsel af luft til udluftningsledning. En udluftning kan f.eks. være en åbning til det fri, en nedgangsbrønd, en vakuumventil eller en rense- og inspektionsbrønd.
Udluftningsledning -  Ledning, der tilfører luft udefra til afløbsledninger. Ledningen fører ikke afløbsvand.
Udluftningspunkt -  Punkt hvor en ikke-udluftet ledning tilsluttes en udluftet ledning eller en nedgangsbrønd eller rense- og inspektionsbrønd.
Udrådning -  Stabilisering af organisk slam under medvirken af ikke-iltforbrugende mikroorganismer - altså en anaerob proces.
Udskiftelige ledninger mv. -  Ledninger der er tilgængelige for reparation efter opgravning, demontering af dækplade i installationskanal eller lign.
Uensformighedstal -  Mål for hældningen af et materiales kornkurve. Sædvanligvis anvendes uensformighedstallet U = d60:d10, hvor d60 og d10 betegner kornstørrelserne svarende til henholdsvis 60 % og 10 % gennemfald ved sigteanalyse.
Underboring -  Etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at jorden fjernes i det volumen, som udfyldes af ledningen, subsidiært af et borerør.
Uorganisk stof -  Stof, der ikke indeholder kulstofforbindelser. Lidt upræcist: Stof, der stammer fra den døde natur.