Kloakteknisk ordbog med fagtermer og definitioner

Her finder du en en ordforklaring til de mest anvendte fagudtryk i kompendier, love, normer og bekendtgørelser, samt de ord, der dagligt anvendes i forbindelse med spildevandsrensning og miljøet i øvrigt. Der kan forekomme flere forklaringer på samme ord, men efter overskriften vises i parentes hvilken norm (standard) definitionen knytter sig til (f.eks. overfladevand).

Se evt. også afsnittet om definitioner, der omfatter udtryk fra de mest almindelige normdefinitioner inden for kloakeringen (definitionerne er dog medtaget i nedenstående ordforklaring).

Find det ønskede ords blå begyndelsesbogstav og klik på bogstavet.

Vi servicerer hele Storkøbenhavn | P. H. Kloakrens i BallerupP. H. Kloakrens er beliggende i Ballerup og kører servicebesøg i hele Storkøbenhavn for private og erhverv. Vi har egne spulevogne og slamsuger, som hurtigt og effektiv løser problemer med kloak, afløb og brønde. Vi har døgnvagt på telefon 51 22 18 18.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w
Reset list
Vaccination -  Ved en vaccination skaber man en immunitet, der gør den vaccinerede modstandsdygtig over for smitte fra bestemte bakterier og virus. Kloakarbejdere bør være vaccineret mod:
  1. Polio (børnelammelse)
  2. Stivkrampe (tetanus)
Det skal sikres, at stivkrampevaccinationen er aktiv – det kan tage 3–5 uger afhængig af, om der er blevet givet en grundvaccination. Man må ikke starte på arbejdet, før vaccinationen er aktiv.
Vakuumventil -  Ventil der åbner for luftindtag, hvis der er undertryk i ledningen.
Vandforurening -  En påvirkning af en vand masse, som ændrer dens fysiske, kemiske eller biologiske egenskaber i uønsket retning.
Vandkvalitet -  Sammenfattende udtryk for vandets indhold af stoffer, dets udseende, lugt og temperatur m.v. Beskrivelsen kan være ret omfattende.
Vandlås -  Lugtlukke hvor lukket tilvejebringes af vand. En vandlås’ dimension kan angives ved dimension på ind- og udløb samt vandlukkehøjden.
Vandvolumen -  Den del af det mekaniske rensningsanlægs volumen under afløbskoten, hvor partikler med densitet større end vands densitet bundfældes, og som ikke er reserveret til bundslam (bundslamvolumen) eller flydeslam (flydeslamvolumen).
Vægdræn -  Drænsystem af granulater, måtter eller plader placeret mod lodrette eller skrå udvendige konstruktionsflader til bortledning af til strømmende grundvand og nedsivende vand fra overfladen.
Vejbefæstelse -  Sideordnet betegnelse for befæstelse.
Vejbelægning -  Sideordnet betegnelse for belægning.
Vejsyn -  Besigtigelse og registrering af en vejoverflades tilstand.
Velgraderet (velgradueret) materiale -  Materiale med højt uensformighedstal, normalt større end 5.
Ventilationsledning -  Er en ledning, hvis hovedfunktion er at bortventilere skadelige gas- og luftarter fra hovedafløbsledningen og/eller dele af en afløbsinstallation.
Virus -  Samlet betegnelse for en del sygdomsfremkaldende parasitter, som kun kan formere sig ved at opholde sig i en levende celle. Virus er mindre end bakterier (fra ca. 1/100000 mm til 1/5000 mm i diameter).